top of page
PAKTY V ČR

Aktuality

8. setkání zástupců Paktů zaměstnanosti

 

V úterý 4. června 2019 přivítal Jihočeský kraj zástupce 14 teritoriálních paktů zaměstnanosti působících v rámci celé České republiky, které mají za cíl síťování organizací, sdílení informací a zkušeností z oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Řečníci představili témata zabývající se flexibilními formami zaměstnávání, podporou podnikání a celoživotním vzděláváním v jihočeském regionu, rozebírala se také podpora kariérového poradenství na školách nebo výstupy monitoringu a predikce trhu práce. Na závěr zazněla i diskuze k rozvoji a příležitostem paktů po roce 2020.

Jedním z hlavních témat celého dne byla problematika flexibilního zaměstnávání, které by mohlo pomoci s nesouladem vysoké nabídky pracovních míst ze strany zaměstnavatelů, která převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, často zmiňovaným pojmem bylo i kariérové poradenství. Dalšími tématy byly například veletrhy práce a vzdělávání dospělých v regionu jižních Čech, hostům také byly představeny výstupy monitoringu trhu práce zjišťované v rámci projektu Predikce trhu práce – KOMPAS. Na závěr účastníci diskutovali o dalším rozvoji a příležitostech teritoriálních paktů po roce 2020.

7. setkání zástupců Paktů zaměstnanosti

Ve dnech 21.-22.6.2018 proběhla v Plzni konference teritoriálních paktů zaměstnanosti. Šlo v pořadí již o 7. celostátní setkání paktů zaměstnanosti. Cílem akce bylo zejména síťování a sdílení zkušeností v oblasti rozvoje trhu práce a navazování spolupráce a koordinace aktivit mezi jednotlivými pakty v rámci ČR.

Na úvod celé akce promluvil k přítomným hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Program konference byl rozdělen do 4 tematických bloků: spolupráce paktů, strategie rozvoje trhu práce, kariérové poradenství a prvky duálního vzdělávání v ČR. V průběhu dvou dnů se u mikrofonu vystřídalo více než 10 řečníků z nejrůznějších institucí a subjektů. Program celého setkání byl doplněn o prohlídku prostor a aktivit Centra robotiky a exkurzi v pivovaru.

6. setkání zástupců Paktů zaměstnanosti


V pátek 6.dubna 2018 se uskutečnilo v Hradci Králové již 6. pracovní setkání Paktů z celé ČR. Týkalo se zejména postavení paktů, hlavní náplň jejich činnosti, věcné a legislativní ukotvení v programech a procesech řízených MPSV a také otázky systémového financování paktů. Diskutováno bylo také téma zavádění prvků duálního vzdělávání, pilotní projekt řeší Moravskoslezský pakt a své cesty hledají i v dalších krajích. na jednání byli přítomni zástupci MPSV, za PZLK se zúčastnili J. Makovička a J. Lauerman.


Další setkání (pracovní a společenské) chystá Plzeňský pakt zaměstnanosti na červen tohoto roku a mělo by se mj. více věnovat konkrétním tématům, které řeší většina paktů v ČR (kariérové poradenství, duální vzdělávání, dluhová problematika, sociální dopady, možnosti regionálního plánování v oblasti zaměstnanosti trhu práce atd.).


Spolupráce se rozvíjí také v návaznosti na společné zapojení paktů v projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“, kromě dlouhodobě fungující spolupráce s Moravskoslezským paktem velmi dobře zejména se Zlínským, Plzeňským, Olomouckým nebo Jihočeským paktem.

bottom of page