top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

20.jednání Výkonné rady Libereckého Paktu zaměstnanosti

Aktualizováno: 22. 1. 2018

Dne 15.12.2017 se uskutečnilo v sídle Libereckého kraje 20. jednání Výkonné rady Libereckého Paktu zaměstnanosti.

Na jednání byla shrnuta činnost PZLK v roce 2017 a plnění jediného úkolu z posledního

19. jednání, kdy měla být uspořádána pracovní skupinou zdělávání konference na téma kariérové poradenství. Konference byla uskutečněna a úkol byl splněn.

Byly prezentovány aktuální informace o situaci na trhu práce v Libereckém kraji a ČR. Připomenuty byly výstupy a podněty z 5. celostátního setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti v Ostravě ve dnech (11.-12.10.2017).

Podána byla zpráva o činnosti a doplnění členů Odborných pracovních skupin PZLK.

Kdy členové VR obdrželi písemný materiál, obsahující aktuální přehled jednání všech tří Odborných pracovních skupin PZLK a jejich náplň za období březen až prosinec 2017. Nejslabším místem je stále oblast služeb, a to i přes snahu o hledání témat a dalších subjektů.. Bylo přijato aktuální složení OPS.

Dále byli přítomní informováni o výstupech z rozšířeného pracovního jednání OPS Vzdělávání (5. 12.2017) a proběhla také diskuse mezi přítomnými na téma ,,Kariérové poradenství“

Zástupce Libereckého kraje se zmínil, že se kraj bude otázku kariérového poradenství i nadále zabývat, jelikož je součástí schváleného krajského akčního plánu. Střední školy (ředitelé) neuvádějí jako prioritu zřízení pracovní pozice kariérového poradce (z důvodů finančních i jiných). Také připomněl jaké jsou vyhlídky kariérového poradenství do budoucna.

V diskusi zazněla otázka oddělení výchovných poradců od kariérových poradců a také jaké vzdělání by měl mít pracovník, který bude kariérové poradenství vykonávat. Nemusel by to být pedagogický pracovník.

Dále byla diskutována otázka zavádění profesních testů na středních školách.

Úkolem Libereckého kraje bude udělat statistiku kariérových poradců na školách a škol, které se do projektu zapojí.

Úkol pro SPRLK ve spolupráci s Pakty zaměstnanosti v ostatních krajích prosazovat myšlenku systémového řešení kariérového poradenství, a to v oblasti legislativy, organizace i financí.

Byly zhodnoceny klady a zápory dosavadní realizace projektu Predikce trhu práce- Kompas

Hodnocení bylo provedeno i samotným Ministerstvem práce a sociálních věcí. Problémy jsou mj. s předáváním dat mezi státními institucemi a resorty, s odborným řízením projektu apod.. Dále je řešena také otázka udržitelnosti po ukončení projektu – kdo bude dále zajišťovat provoz systému, a to zejména v regionální úrovni. SPRLK (tzn. krajská platforma projektu KOMPAS) chystá zpracování Regionálního profilu, který bude obsahovat shrnutí podmínek a faktorů ovlivňujících trh práce v LK. Tento profil je již pilotně zpracován Olomouckým paktem, v ostatních krajích by měl vzniknout cca do března 2018 a bude aktualizován každý rok. Byla uskutečněna pracovní návštěva ve Zlínském kraji, pro doplnění informací, nápadů. Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje má jako výkonnou složku Institut krajské hospodářské komory, což je funkční a vhodné zejména pro lepší napojení na zaměstnavatele.

V závěru jednání členové obdrželi předem písemný návrh na plán činnosti PZLK na rok 2018. Rámcový plán činnosti byl odsouhlasen a byl zadán úkol pro SPRLK jako výkonnou jednotku Paktu, aby rozpracoval body plánu pro další činnost PZLK.

Představen byl harmonogram a témata dalších jednání VR.15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Comments


bottom of page