top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

24.jednání Výkonné rady PZLK

Aktualizováno: 18. 9. 2018

Dne 24. 8. 2018 se uskutečnilo jednání Výkonné rady. Místo konání:iQLANDIA SCIENCE CENTER, Liberec, Nitranská 10, zasedací místnost 3. podlaží

Průběh a výstupy jednání

1. Úvod, schválení programu jednání

Jednání zahájil a řídil z pověření předsedkyně VR J. Lauerman, přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem jednání, který byl zaslán předem. Program jednání byl schválen beze změn.

2. Plnění úkolů z 23. jednání Výkonné rady PZLK

1. Rozpracování návrhů KHK z 22. zasedání VR zatím nebylo připraveno. Tento bod je naplánován na příští jednání výkonné rady.

2. Kariérové poradenství – byly přijaty tři zásadní závěry:

1. V průběhu září bude ustanovena odborná skupina o max. 10 lidech, možná spíše 6-7 odborníků.

2. Vytvořili by souhrn metodiky, který by byl umístěn na portál, tím by se zlepšila přístupnost těchto materiálů pro všechny ty, kteří to ke své práci potřebují, nebo se touto oblastí zabývají. Na příští jednání bude pozván někdo ze vzniklé odborné skupiny, aby podal informace o tom, co budou připravovat.

3. Možnost ověření pilotního projektu – zatím v jednání.

4. Projekt „Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ z výzvy 84 je samostatným bodem dnešního jednání.

5. Možnosti prvků duálního vzdělávání – nové informace z Moravskoslezského paktu zatím nejsou.

3. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK

- po cca. pěti měsících došlo k mírnému nárůstu nezaměstnanosti v měsíci červenci 2018 (o 0,1%)

- v současné době je 9 tis. uchazečů o zaměstnání v LK, přibližně 11 tis. volných pracovních míst (toto číslo je zkreslené, neboť firmy mají místa přednahlášená – cca. 1/3 míst). Reálné číslo je asi 1 uchazeč = 1 volné pracovní místo v LK.

- Nová práce s PZLK: v současné době je v LK zhruba 1700 osob se zdravotním postižením (cca. 17%). Osob ve věku nad 50let je cca 23-25% všech uchazečů v evidenci. V jednotlivých okresech byla zahájena komunikace s dodavatelem vzdělávacích aktivit a dochází k prvním náborovým schůzkám.

- v rámci LK bylo v prvním pololetí vydáno 4 tis. povolení k zaměstnání cizinců (povolení ke krátkodobému, tříměsíčnímu zaměstnání) a ÚP obdržel cca. 6,5 tis. informačních karet (nástup cizinců, kteří nepotřebují k zaměstnání v ČR povolení od ÚP nebo nežádají zaměstnaneckou duální kartu).

Diskuze zúčastněných

: zda lze ještě více využít potenciál evidovaných na ÚP? Více jak 30% evidovaných má exekuci = problém. Bylo by dobré s nimi pracovat individuálně.

: v červenci (dlouhodobě, obecně měsícem nižšího počtu nástupu do zaměstnání) nastoupilo do zaměstnání v LK 900 uchazečů o zaměstnání. Evidenci opustilo celkem 1500 osob. Rozdíl 600 osob = odchod do důchodu, přestěhování, sankční vyřazení, apod. Přirozená nezaměstnanost jsou 4%. Problém jsou dávky na bydlení po neomezenou dobu (demotivační). Evidovaní si mohou za konkrétních podmínek přivydělávat.

V současné době evidovaní dochází na ÚP v celém LK 2x4 do měsíce. Je k nim přistupováno vysoce individuálně. Zaměřují se především na dlouhodobě nezaměstnané. Při fixaci osob ve věku nad rok evidovaných v rámci LK, 52% z této skupiny je nemocných. Pracovníci ÚP jezdí kontrolovat nemocné do terénu. Stálo by za to vytvořit velmi podrobnou analýzu uchazečů o zaměstnání se všemi nuancemi, se kterými se v evidenci objevují. Neumístitelní jsou bezdomovci, narkomané, alkoholici, atd. V evidenci ÚP jsou i osoby pečující doma o své seniory, rodiče, postižené, kteří pobírají příspěvek na péči. OSSZ posílá na ÚP osoby s 2 stupněm invalidity, kteří mají šanci dostat se na starobní důchod, když budou evidovaní na ÚP.

U dlouhodobě nezaměstnaných by byla dobrá resocializace, aby se dokázali vrátit na trh práce.

: pokud může KHK ÚP něčím pomoci, ať je osloví.

KHK nabízí udělat miniburzy práce – ÚP by dala dohromady jednu skupinu osob, která má relativně stejné možnosti, stejné vzdělání. KHK zajistí personalisty jednotlivých firem. Mohou se sejít na ÚP.

Pro lidi s exekucí by bylo dobré sjednat schůzku s právníky, kteří by lidem ukázali, že to není cesta…

- Rozjíždí se projekt Nová práce s PZLK, v rámci toho jsou na příští rok plánovány i aktivity ve spolupráci s KHK. V rámci Paktů, neměli bychom se připravovat na opačnou situaci na trhu práce?

V rámci skupiny RSK jsme byli osloveni zástupci Agentury pro sociální začleňování – vzniká model další spolupráce s naší OPS SOC.

pí. Ottová: exekuce: v LK se nastartovala aktivita díky tehdejší paní ředitelce Sadílkové – vyjíždění s finanční gramotností a osvětou do obcí. V tomto období probíhá pod gescí FDV projekt PROKOP – po jednotlivých městech, kde mají působnost ÚP, opakovaně v několikadenním cyklu finanční gramotnost, dluhovou past, exekuce, se probírá s lidmi v menších skupinách. Lidé se potom mohou kontaktovat s lektorem, který jim poradí jak dál. Paní Ottová žádá o součinnost či osvětu ve vztahu k tomu, že toto je disponibilní pracovní síla, která tady zůstává. Ze strany zaměstnavatelů jde o diskriminaci k těmto lidem.

Miniburzy: Na úterní poradě se všemi ředitelkami ÚP bude otevřeno znovu, aby využili této nabídky. Určitě k nějaké spolupráci dojde.

S

oučasný trh práce je natolik přesycen, že je nutné přijímat zaměstnance ze zahraničí. Ve školách se zvyšují počty dětí cizinců. Problém je, že děti cizinců neumějí dostatečně česky, tak aby nevznikaly problémy ve škole.

Cizinci – další nosné téma některé z příštích výkonných rad paktu?

4. Informace a závěry ze 7. celostátního setkání Paktů zaměstnanosti v ČR

Na setkání Paktů v Plzni se pokračovalo v tom, jak získat prostředky a zapojit Pakty zaměstnanosti přímo do přípravy strategie rozvoje trhu práce v ČR.

Na pozici náměstka ministryně MPSV se vrátil p. Vaňásek, se kterým Pakty dlouhodobě spolupracují. Zjišťujeme další informace a jsme v kontaktu s MSL paktem a dalšími.

5. Projekt „Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ pro Výzvu č. 84 OP Zaměstnanost

Příjemce: Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Termín zahájení: 1. 8. 2018

· došlo ke krácení dotace o cca. 600 tis. Kč (nájemné, osobní náklady)

· v současné době probíhá příprava (učebny, technika, komunikace s ÚP)

· v r. 2019 konkrétní zapojení zaměstnavatelů (ve spolupráci s KHK)

6. Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS (informace o realizaci projktu)

Další a podrobnější informace budou podány na příštím jednání (zdržují se výstupy).

Členům VR bude zaslána prezentace z dnešního jednání + některé materiály (pracovní verze dílčích výstupů projektu - sektorové studie, odkazy na zahraniční portály atd.).

7. Harmonogram a témata dalších jednání VR

Příští (25.) jednání Výkonné rady se uskuteční v pátek 19. října 2018. Nosným tématem budou výstupy projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“; materiál KHK; kariérové poradenství – návrhy na pilotní ověření; čím by se mohly jednotlivé pracovní skupiny v r. 2019 zabývat?

Další (26.) jednání Výkonné rady se uskuteční v pátek 7. prosince 2018

p. Křeček – Liberecký kraj připravuje strategii rozvoje LK 2021+. Do 3. září 2018 je možnost přihlásit se do tematické pracovní skupiny a podílet se tak na budoucím rozvoji Libereckého kraje. Více informací: www.kraj-lbc.cz/srlk

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Comments


bottom of page