top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

Tisková zpráva o průběhu projektu

Aktualizováno: 27. 9. 2018

Projekt: „Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti LK“


Na začátku projektu byla zpracována Analýza současného stavu, která bude sloužit jako podklad pro návrh optimalizaci modelu spolupráce rozhodujících subjektů na trhu práce v Libereckém kraji. Účelem jednotlivých částí Analýzy bylo popsat současnou strukturu, vazby a kompetence všech aktérů a orgánů v Libereckém kraji, ovlivňujících trh práce, zaměstnanost a toky peněz do této oblasti.


Prvním krokem zpracování Analýzy bylo zmapování současné situace, shromáždění informací o aktérech působících na trhu práce v LK, shrnutí různých forem jejich spolupráce a vytvoření přehledu orgánů, které ovlivňují fungování trhu práce v Libereckém kraji. V další fázi bylo zpracováno schéma vazeb (mapa) a současně byly identifikovány problémové body, které významně ovlivňují potřebnou spolupráci a jejichž řešení bylo základem pro následný návrh optimalizace modelu. Analýzu i návrh optimalizace modelu spolupráce připravili členové realizačního týmu projektu pod vedením odborného garanta, na zpracování dílčích částí se podíleli rovněž hlavní metodik a metodici jednotlivých oblastí (současně vedoucí odborných pracovních skupin). Do přípravy byly zapojeni také zástupci partnerů projektu (Liberecký kraj, Úřad práce – krajské pracoviště, Krajská hospodářská komora, Technická univerzita Liberec).


Dalším úkolem bylo zavedení systému pravidelných setkání všech důležitých subjektů ovlivňujících trh práce a oblast sociálního začleňování. Systém setkávání byl zaveden ve třech úrovních:


Vrcholová úroveň

Byl zaveden velmi dobře fungující model pravidelných jednání Výkonné rady PZLK (vždy 1x za 2 měsíce). Na každé jednání je připraveno jedno nebo více nosných témat, která jsou zpravidla připravována v gesci některé z Odborných pracovních skupin. Standardně jsou projednávány také aktuální otázky a problémy trhu práce v Libereckém kraji a signatáři se vzájemně informují o chystaných akcích a projektech. Jednou ročně je svoláváno společné zasedání obou vrcholových orgánů Paktu, tedy Řídicího výboru a Výkonné rady PZLK.


Odborná úroveň

Byly sestaveny tři Odborné pracovní skupiny OPS pro jednotlivé oblasti.

Oblast vzdělávání, Sociální oblast, Oblast služeb a cestovního ruchu

Jednotlivé skupiny jsou složeny ze zástupců organizací, subjektů a orgánů veřejné správy. Každá skupina organizuje setkání dle aktuálních potřeb cílové skupiny. Na jednotlivých setkání jsou projednávány problémy v jednotlivých oblastech a následně jsou stanoveny úkoly k jejich řešení pro další práci skupiny jak jednotlivých členů, tak i konkrétních subjektů, které byly na setkání zastoupeny.


Rozšířená úroveň

V průběhu realizace projektu byla uspořádána celá řada akcí, zejména zasedání Odborných pracovních skupin, na které byli zváni a kterých se zúčastnili zástupci různých skupin aktérů z Libereckého kraje. Jednalo se například o zástupce obcí, poskytovatelů sociálních služeb, podnikatelů ve službách a cestovním ruchu, neziskových organizací atd. Zástupci Sdružení pro rozvoj LK jako nositele PZLK se rovněž aktivně účastnili akcí, na kterých seznamovali odbornou i laickou veřejnost s aktivitami PZLK a navazovali další kontakty.


Veškeré důležité informace a vzniklé materiály z uskutečněných setkání jednotlivých úrovní jsou uveřejňovány na webových stránkách-www.pzlk.cz, a tím jsou veškeré informaci k dispozici konkrétním uživatelům dle jednotlivých oblastí.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page