top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

Zápis z 29. jednání Výkonné rady PZLK

Termín: pátek 30. srpna 2019 od 10:00 hodin


Místo: Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z.s., Voroněžská 144/20, Liberec


Přítomni: J. Lauerman, J. Makovička – SPRLK, P. Mendl – ČMKOS, O. Mužíček - KHK, A. Šírková, A. Kocourek - TUL, J. Kopta, M. Procházka – KHK, K. Sadílková – ÚP ČR, P. Tulpa – LK, M. Rutte – OAK,


Omluveni: H. Adamcová – ÚP ČR, I. Langr - SML, D. Mánek – SMJ, P. Svoboda – LK, I. Prokopová – KÚLK, T. Svolínský – ČMKOS, N. Vojtíšková – SPČR


1. Úvod, přivítání hostů, schválení programu jednání

Jednání zahájil a řídil z pověření předsedkyně VR J. Lauerman, přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem jednání, který byl zaslán předem.


Byla představena nová členka VR PZLK, ing. Alena Šírková, která bude zastupovat TUL.


Program jednání byl schválen beze změn.


2. Plnění úkolů z 28. jednání Výkonné rady PZLK

- Informace o konání společného TPZ v Českých Budějovicích – p. Makovička v rámci bodu 4.

- Informace o sloučení OPS PRO SOCIÁLNÍ OBLAST s pracovní skupinou RSK při LK – p. Lauerman.

- Informace o DIGITALIZACI KHK – p. Kopta v rámci bodu různé.

- Informace o zapojení TUL fakulty Pedagogické do činnosti PZLK, kdy byl pan děkan Picek na jednání OPS VZDĚLÁVÁNÍ – téma „příprava pedagogických pracovníků a vzájemná spolupráce“ bude nadále pokračovat.


3. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK a ČR

K. Sadílková informovala o situaci na trhu práce v LK, kdy tato kopíruje situaci v ČR. K 31.8. je v LK 2,8% nezaměstnaných, tj. cca 9.000 osob v evidenci Úřadu práce, volných míst je cca. 12.000, ale 30% z těchto volných míst je určeno cizincům. Stále je skupina lidí, která je velmi obtížně zaměstnavatelná, jedná se o osoby zdravotně postižené, osoby s malými dětmi školního věku a osoby ve věku 50+.


Aktuální realizované projekty:

„Ruce, nohy“ – cílem projektu je do tří měsíců dostat evidované osoby na trh práce, jedná se o osoby bez zdravotního hendikepu, do věku 49 let, bez malých dětí. Tento projekt má 85% úspěšnost.

PDU – projekt, který velmi individuálně pracuje s klienty a po čtyřech měsících je klientovi nabídnuto VPP nebo pracovní smlouva. U tohoto projektu je úzká spolupráce se starosty obcí a měst a zaměstnavateli. Tento projekt je přípravou na Průmysl 4.0, kdy je klíčové přesvědčit klienty, že v rámci svého profesního života změní několikrát svou práci/profesi a zároveň je nasměrovat k rekvalifikacím do oblastí, kde budou tyto osoby potřeba – zdravotnictví, sociální služby.

Dílčí kvalifikace – znovu se bude otevírat téma dílčí kvalifikace, kdy musí být provázanost národní soustavy kvalifikací na národní soustavu povolání, kdy například skupiny se základním vzděláním si mohou v rámci rekvalifikací dodělat dílčí kvalifikaci a získat tak vyšší kvalifikaci a najít si tak zaměstnání.


4. Informace z 8. celostátního setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti

J. Makovička prezentoval informace z konání tohoto setkání, jednalo se hlavně o činnosti Jihočeského PZ, o předávání dobrých zkušeností, nejvíce zajímavý byl projekt VIRTUAL LAB, kdy se podnikání a inovační strategie zkouší a trénují přes virtuální realitu. Velký důraz se klade na kariérové poradenství a práci s ohroženými skupinami v místě jejich bydliště. Z diskusí vyplynulo, že v rámci TPZ začíná vadit různá struktura PZ, kdy každý kraj má tuto strukturu jinou a je těžké komunikovat centrálně. Bylo by vhodné, aby struktura PZ byla jednotná a kompatibilní, aby byla jednoduší nejen komunikace s centrálními orgány, ale i lepší možnost systémového financování paktů. Je domluvena schůzka s p. náměstkem Vaňáskem, kde bude tato otázka jedním z témat.


Závěr: Na základě jednání s jednotlivými TPZ dojde k sjednocení témat na schůzku s panem náměstkem Vaňáskem, kde bude projednána i doporučená struktura TPZ.


5. Příprava KAP II. – aktuální informace (Liberecký kraj)

P. Tulpa prezentoval KAP LK, který je nyní vyhodnocován. Na základě vyhodnocení bude realizován KAP LK II. a to na základě analýzy potřeb v území LK. Klíčová témata byla zaslána jako podklad k jednání VR a jsou přílohou tohoto zápisu, stejně tak i plánovaný harmonogram.


Dále informoval, že je aktuálně plánován seminář – Jak využít COV, kde se propojí Hospodářské komory, PZLK, města, obce, COV, školy a zaměstnavatelé, kteří by využívali COV. Termín je říjen/listopad 2019. Nové COV v Kamenickém Šenově se bude otevírat 3.10. V dalším období se plánuje realizace COV 2 (realizace v roce 2022), a to zemědělské centrum – SŠ Frýdlant, automobilový průmysl - SŠ na Bojišti, Gastronomie – SŠ Gastronomie a služeb, sklářství - Nový Bor nebo Železný Brod.


V rámci zastupitelstva byl schválen stipendijní řád pro podporu studentů ve vybraných oborech a byly přidány nové stipendijní obory, Stipendijní řád je rozdělen na část prospěchovou a část motivační.


Závěr: Na dalším jednání VR p. Prokopová bude prezentovat aktuální stav přípravy KAP II.


6. Informace z Odborných pracovních skupin PZLK

OPS VZDĚLÁVÁNÍ pracuje, další jednání se přesouvá na 2.10.2019. Vedoucí této skupiny p. ing. Pecka se 9.-11. září zúčastní konference o kariérovém poradenství v Bratislavě.


OPS PRO SOCIÁLNÍ OBLAST – došlo ke sloučení se skupinou pro SOCIÁLNÍ začleňování, která pracuje při RSK LK, nyní se dokončují formality toho sloučení. První setkání bude 16.9.2019. Na další jednání VR bude předán výstup/téma z této skupiny (p. Palečková, p. Kejzarová).


7. Projekt Nová práce s Paktem zaměstnanosti LK (aktuální informace o realizaci)

Tento projekt je ve své polovině, běží bez větších problémů, byla podána 2. monitorovací zpráva.


8. Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (aktuální informace o realizaci projektu)

J. Lauerman prezentoval aktuální stav a problémy projektu.


9. Harmonogram a témata dalších jednání Výkonné rady PZLK

30. VR PZLK 1.11. 2019

– téma zaměstnanost a sociální začleňování, kariérové poradenství, KOMPAS, KAP II.

31. VR PZLK 13.12. 2019


10. Diskuse, různé

J. Kopta – DIGITALIZACE – předána doplňující informace k tomuto projektu. Aktuálně se s SML řeší možnost tříletého projektu na toto téma, dále možnost propojení na okolní velká centra včetně dopravní dostupnosti jako jedné z podmínek pružného trhu práce.


Zapsala: Martina Davidová


*Zápis je zveřejněn ve zkrácené verzi, v případě zájmu o celý zápis a jeho přílohy nás prosím kontaktujte.VR PZLK 30.8.2019

VR PZLK 30.8.2019

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Comentários


bottom of page