Logo_OPZ_barevné.jpg

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: ,,Predikce trhu práce - KOMPAS"

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Období realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Regionální partner projektu pro Liberecký kraj:   Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Regionální platforma pro Liberecký kraje: Ing. Jiří Lauerman      - senior expert

                                                                        RNDr. Robert Gamba - senior expert

                                                                        Ing. Jaroslav Pražák  - expert ÚP KP Liberec

                                                                        Martina Košková        - junior expert

                                                                        

Zaměření projektu: Celostátní projekt MPSV zaměřený na predikci a modelování trhu práce, včetně regionální dimenze. 

 

 

 

Aktuality z projektu

 

Informace o projektu "Predikce trhu práce - KOMPAS" :

Na čem předvídání potřeb trhu práce stojí?

 1. Vytváříme predikční systém, který zahrnuje nejen 1 národní a 14 regionálních modelů (model LEON), ale také řadu dalších kvantitativních i kvalitativních údajů.

 2. Výchozím předpokladem je, že na základě údajů z minulosti  odhadujeme, jaký bude vývoj v budoucnosti – tyto údaje jsou následně korigovány dalšími informacemi, které mají vliv na trh práce.  

 3. Modely stojí na porovnávání poptávky po práci s nabídkou práce.

 4. Na výslednou podobu predikce mají zásadní vliv informace od partnerů z regionů. 

 

Základní výstupy modelu LEON pro regionální úroveň

Datové výstupy

 • Procentuální zastoupení jednotlivých povolání v rámci daného clusteru v jednotlivých letech

 • Procentuální zastoupení jednotlivých oborů vzdělání  v rámci daného clusteru v jednotlivých letech

 • Průměrná výše mzdy/platu spočítaná z dat ISPV pro dané odvětví

 • Průměrná výše mzdy/platu spočítaná z dat ISPV pro dané povolání

 • Průměrná výše mzdy/platu spočítaná z dat ISPV pro daný obor vzdělání

Základní vypočítávané veličiny

 • Mezi základní výstupy modelu patří následující údaje:

 • Náhradní poptávka - dána počtem uvolněných pracovních míst v odhadovaném období (2018 až 2023). Náhradní poptávka je obvykle největší částí poptávky po práci.

 • Odliv – počet lidí opouštějících dané zaměstnání (odchod do důchodu, z trhu práce..)

 • Expanzní poptávka - dána vývojem počtu zaměstnaných v daném typu vzdělání či zaměstnání a předpokládá se, že tato změna je způsobena expanzí či naopak redukcí oboru či odvětví.

 • Celková poptávka je konfrontována s nabídkou práce absolventů a krátkodobě nezaměstnaných.

 

Předpokládaný postup v rámci predikcí trhu práce (z modelu LEON)

V roce 2020 předpokládáme v rámci vývoje modelu LEON zaměření na následující okruhy:

 1. Další zpřesnění výstupů modelu („samoučení“ na základě prováděných backtestů).

 2. Verifikaci datové základny a využití dalších datových zdrojů jak na národní, tak regionální úrovni.

 3. Zintenzivnění spolupráce s experty na národní a především na krajské úrovni s cílem získat kontinuální informace o skokových změnách na daném trhu práce – např. významná investice, změněné externí podmínky (změna energetické koncepce na úrovni EU)… 

 4. Pro výpočet modelu přejít pro jednotlivá povolání na strukturu CZ-ISCO (s pravděpodobným členěním na 3. úroveň – požadavek MPSV).

 5. Syntézou výsledků modelu LEON s dalšími datovými zdroji vytvořit komplexní informace např. pro manažerské rozhodování. Tyto výsledky budou k dispozici pro zobrazení ve webové aplikaci.

 6. Především na regionální úrovni nalezení optimální míry pro zobrazení výstupů modelu. Zobrazování výstupů v detailním členění (CZ-ISCO 3. úroveň) nemusí být vhodné (příklad Zahradníci a pěstitelé, Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství, Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé).

 

V rámci projektu byl krajskou platformou zpracován dokument „Regionální profil – shrnutí podmínek a faktorů ovlivňujících trh práce v Libereckém kraji“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k 1.2.2019:

Informace k 31.12.2017:

Bez názvu.jpg
Bez názvu.jpg
Bez názvu2.jpg