top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

Zápis z 27. jednání Výkonné rady PAKTU ZAMĚSTNANOSTI LK

Termín: 1. března 2019, 10:00 hodin


Místo:

sídlo Krajské pobočky Úřadu práce v Liberci, ulice Dr. M. Horákové 580/7


Přítomni:

Helena Adamcová, Pavel Dymokurský, Jaroslav Kopta, Ivan Langr, Jiří Lauerman, Jaroslav Makovička, Petr Mendl, Oskar Mužíček, Aleš Kocourek, Martin Procházka, Iva Prokopová, Michal Rutte, Tomáš Svolínský, Petr Tulpa, Filip Uhlík, Naďa Vojtíšková


Omluveni:

Jitka Havlíková, David Mánek, Kateřina Sadílková, Pavel Svoboda


1. Úvod, přivítání hostů, schválení programu jednání

Jednání zahájil a řídil z pověření předsedkyně VR J. Lauerman, přivítal všechny přítomné a představil zástupce signatářů a partnerů, kteří se zúčastní jednání VR PZLK nově – Ing. Iva Prokopová – KÚLK, PhDr. Mgr. Ivan Langr – SML, Mgr. Pavel Dymokurský – pověřený ředitel Krajské pobočky ÚP, Ing. Michal Rutte – Agrární komora pro okres LBC a JBC, Ing. Filip Uhlík - Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje.


p. Lauerman všechny seznámil s navrženým programem jednání, který byl zaslán předem. Program jednání byl schválen bez změn.


2. Plnění úkolů z 26. jednání Výkonné rady PZLK

- Projekt Digitalizace – rozšířené představení na Výkonné radě v dubnu 2019 (KHK, J. Kopta)

- KAP 2 – aktuální informace na Výkonné radě v červnu 2019 (LK)

- Příprava kariérového poradenství – bod 5 dnešního jednání

- Rozpracování plánu činnosti PZLK – bod 9 dnešního jednání


Aktuální informace z Libereckého kraje:

p. Prokopová informovala o slavnostním otevírání Center odborného vzdělávání na středních školách v LK a s tím spojených tiskových konferencích. Jednotlivá místa konání a termíny jsou přílohou tohoto zápisu.


p. Tulpa informoval, že Rada Libereckého kraje projednala a schválila návrh nových oborů vzdělání a úpravy kapacit středních škol, které kraj zřizuje. Tento návrh je přílohou tohoto zápisu.


3. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK a ČR

p. Adamcová informovala, že nezaměstnanost druhý měsíc po sobě mírně roste. Nezaměstnanost je vyšší u mužů než u žen, ale v zimních měsících k tomuto navýšení dochází každoročně, protože jsou omezeny práce ve stavebnictví a zemědělství. Volná pracovní místa se navyšují. Bohužel někdy dochází k dublování hlášených volných pracovních míst – firmy hledají přes ÚP i přes agentury práce, které také oslovují ÚP. Zaměstnavatelé nejčastěji poptávají svářeče, obsluhu strojů, šičky…


4. Projekt Nová práce s Paktem zaměstnanosti LK (aktuální informace o realizaci)

Písemný materiál. Došlo ke zlepšení situace v náboru účastníků projektu. Stále zůstává problém, že lidé projdou výběrem a kurzů už se neúčastní. Podrobné informace jsou součástí tohoto zápisu.


5. „Kariérové poradenství v Libereckém kraji“ – informace o realizaci opatření přijatých na 23. zasedání VR

p. Lauerman předal krátkou zprávu o Kariérovém poradenství od OPS Vzdělávání, VR očekává celkový výstup dle zadání. Základní body, na kterých se VR usnesla, se OPS snaží plnit – jedná se o jedno informační místo, vytvoření sítě subjektů, které se na KP podílejí, pilotní projekt v rámci LK, koordinace poradenských činností ÚP, KHK, LK….


6. Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (aktuální informace o realizaci projektu)

p. Lauerman představil aktuální stav projektu, informoval o dvoudenním setkání v Brně. Aktuálně se řeší mj. verifikace prvních pracovních výstupů z predikčního modelu (tabulky a grafy, které byly představeny na minulé VR). Dále se řeší, jak by výstupy pro veřejnost měly vypadat (www aplikace). Do konce prvního pololetí 2019 bychom měli být schopni ověřovat i číselné výstupy z predikčního modelu. Měla by být ustálená struktura výstupů, která bude možno srovnávat meziročně a mezikrajově. Regionální profil (shrnutí podmínek a faktorů ovlivňujících trh práce v LK) bude v prvním pololetí již v ostré verzi a bude představen veřejnosti, stejně tak i Výkonné radě na červnovém zasedání.


7. Aktualizace „Strategie rozvoje lidských zdrojů LK 2014+“

p. Lauerman shrnul vznik dokumentu (rok 2014) a jeho obsah, jehož součástí byl i sofistikovaný systém sběru projektových záměrů. S dokumentem se dále nepracovalo, a to i přesto, že byli stanoveni garanti jednotlivých opatření. Byla položena otázka, zda je potřeba provést monitoring plnění a aktualizaci Strategie, nebo zda by to byla zbytečně vynaložená energie? Byly zmíněny některé argumenty pro i proti.


Závěr: Výkonná rada rozhodla prozatím nezahajovat aktualizaci Strategie rozvoje lidských zdrojů LK a k této problematice se vrátit po vyhodnocení výstupů z dokumentů Strategie regionálního rozvoje LK a nové Politiky zaměstnanosti ČR. SPRLK bude sledovat vývoj a připraví podkladový materiál, předpoklad v posledním čtvrtletí 2019.


8. Vystoupení hostů - zkušenosti z Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje

p. Uhlík představil Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, který má šest hlavních signatářů a iniciátorem jsou ÚP a RHK. Výkonnou jednotkou je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, která vytváří zázemí PZ a podílí se na jeho jednotlivých aktivitách. Dále hovořil o organizační struktuře a financování PZ, jeho cílech, hlavních a strategických aktivitách – znalostní platforma, komunikační platforma, strategie rozvoje trhu práce, integrovaný plán rozvoje trhu práce PK atd. – blíže viz prezentace.


9. Rozpracování Plánu činnosti PZLK na rok 2019 – zapojení měst, příprava záměrů

Další projednání na příští jednání VR.


10. Harmonogram a témata dalších jednání Výkonné rady PZLK

28. jednání Výkonné rady – pátek 26. dubna hlavní téma – Kariérové poradenství, projekt Digitalizace.

29. jednání Výkonné rady - pátek 21. června


11. Různé:

p. Lauerman předal nové letáky PZLK a informoval o změně kanceláře SPRLK - v budově bývalého PVT, Liberec, ul. Voroněžská. 144/20.


Zapsala: Martina Davidová

*Zápis je zveřejněn ve zkrácené verzi, v případě zájmu o celý zápis a jeho přílohy nás prosím kontaktujte.VR 1.3.2019
VR 1.3.2019
48 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

コメント


bottom of page