top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

ZÁPIS Z 30. JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY PZLK

Aktualizováno: 28. 11. 2019

Termín: pátek 22. listopadu 2019 od 10:00


Místo: iQPARK Liberec, (v areálu Centra Babylon), Nitranská 415/1, 460 07, Liberec 3, zasedací (školící) místnost ve 4. patře


Přítomni: H. Adamcová, M. Kopalová – ÚP ČR, J. Lauerman, J. Makovička, L. Matuszná, A. Kejzarová – SPRLK, P. Mendl, T. Svolínský – ČMKOS, O. Mužíček, J. Kopta, M. Procházka - KHK, A. Šírková - TUL, P. Tulpa, I. Prokopová, V. Strouhal – LK, M. Rutte – OAK, N. Vojtíšková – SPČR


Omluveni: A. Kocourek – TUL, I. Langr - SML, D. Mánek – SMJ, K. Sadílková – ÚP ČR, P. Svoboda – LK,


1. Úvod, přivítání hostů, schválení programu jednání

Jednání zahájil a řídil z pověření předsedkyně VR J. Lauerman, přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem jednání, který byl zaslán předem.


Do programu jednání byl přidán na návrh KÚLK bod o zapojení PZLK do projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK“ (jako rozšíření bodu č.6).


Program jednání byl schválen.


2. Plnění úkolů z 29. jednání Výkonné rady PZLK

- Informace o společných aktivitách TPZ ČR budou projednány v bodě č. 4.

- Příprava KAP II. bude projednána v bodě č. 6.

- Aktuální stav projektu „KOMPAS“ bude projednán v bodě č. 9.


3. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK

H. Adamcová informovala o aktuální situaci na trhu práce v LK, ke konci minulého měsíce bylo na ÚP evidováno 8 564 uchazečů o zaměstnání, což je oproti minulému období o 224 méně. Podíl nezaměstnaných osob je 2,7%, což je o 1% vyšší než je celorepublikový průměr. Nejpříznivější situace je v okrese Česká Lípa 2,1%, tj. 1690 osob, které jsou evidovány na ÚP.


Největší zájem byl o profese montážní dělník, obsluha strojů na výrobu plastů, obsluha šicích a vyšívacích strojů, svářeče, apod. Celkový počet volných míst je ke konci měsíce října 11 499, z toho má 70% příznak pro cizince.


Velmi pozitivní je, že se daří snižovat tzn. dlouhodobou nezaměstnanost, tj. uchazeči, kteří jsou evidováni déle než 12 měsíců, kdy v roce 2017 byla 33,5%, v roce 2018 - 25,1% a v roce 2019 - 19°% uchazečů o zaměstnání.


4. Informace o společných aktivitách Teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR

J. Lauerman informoval, že proběhly schůzky s částí zástupců TPZ – tzv. „aktivní skupina“ (Liberecký, Plzeňský, Moravskoslezský PZ), která se setká s p. náměstkem Vaňáskem 12.12. 2019 v Praze na MPSV, kde budou projednávána jednotlivá témata a kde bude snaha o získání systémové podpory pro činnosti TPZ a jejich financování.


Jak bylo deklarováno na celostátním jednání TPZ budou jednotlivé PZ regionálním partnerem při pokračování (udržitelnosti) projektu KOMPAS. Dle jednání s MPSV bude v jednotlivých krajích 1,5 pracovního úvazku, zatím, ale není jasné financování.


K plánování, analýzám a organizaci spolupráce mezi aktéry trhu práce v kraji mají být k využití finanční prostředky z OPZ – oblast 1.4, kde je nutné, aby nositelem projektu byla státní instituce (MPSV, GŘ ÚP) a formou partnerství zapojeny TPZ.


Závěr:

Výkonná rada bere na vědomí informaci o aktivitách ve spolupráci s dalšími TPZ v ČR a jednání s MPSV o systémové podpoře TPZ.


5. Příprava společného zasedání Řídicího výboru a Výkonné rady PZLK s účastí náměstka MPSV

J. Lauerman informoval, že v lednu bude společné jednání ŘV a VR PZLK za účasti p. náměstka Vaňáska a p. ředitelky Budínové, kde se bude hovořit o budoucnosti TPZ, jejich činnosti a financování. Dále budou přítomni zástupci VUPSV, kteří budou hovořit o výstupech projektu KOMPAS. Další body jednání se budou týkat PZLK– potvrzení členů VR, aktualizace cílů PZLK, priority pro rok 2020. Termín společného zasedání je stanoven na 24.1.2020 od 10°° hodin a uskuteční se v sídle LK.


6. Příprava KAP II. – aktuální informace (Liberecký kraj)

P. Tulpa sdělil, že aktuálně probíhá představení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. (KAP II.), který navazuje na KAP I., vznikl na základě evaluace a nové prioritizace cílů vzdělávání v rámci projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje“. Na jeho základě je připravován implementační projekt NAKAP LK II, jehož směrování je malinko jiné než předchozího implementačního projektu NAKAP LK I, a to v reakci na potřeby trhu práce – kariérové poradenství, předčasné odchody ze vzdělávání.


V oblasti investic do infrastruktury je dobudováno 7 Centrech odborného vzdělávání Libereckého kraje (COV). COV jsou moderní výukové prostory se špičkovým vybavením při středních školách. Zatím vznikla na 7 místech po Libereckém kraji, svým zaměřením korespondují s odborným zaměřením konkrétních středních škol. K této tématice bude dne 11. 12. 2019 pořádána konference s názvem „COV – A co dál?“, na kterou všichni členové PZLK již obdrželi pozvánky.


I. Prokopová prezentovala vyhodnocení projektu KAP I., zároveň informovala VR, že je odevzdán KAP II. k připomínkování na MŠMT a představila způsob, výsledky a cíle prioritizace KAP II., pozvala signatáře na akce konající se v rámci projektu KAP II. Dále prezentovala implementační projekt s názvem „Naplňování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“, který bude probíhat od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2023 a je na něj alokováno 131 044 500 Kč, součástí projektu jsou i ŠABLONY III. Zaměření bude na polytechnické vzdělávání, čtenářskou a matematickou gramotnost, prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, zkvalitnění péče o nadané žáky a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání.


I. Prokopová představila memorandum o spolupráci PZLK v rámci realizace projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK“, které bude předloženo 3. 12. 2019 Radě Libereckého kraje ke schválení. V tomto memorandu je uvedený závazek spolupráce, nikoliv financování.


Závěr a usnesení VR k tomuto bodu:

Výkonná rada PZLK po projednání schvaluje spolupráci a podpis memoranda v projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK“ prostřednictvím SPRLK jako výkonné jednotky PZLK a pověřuje SPRLK podpisem memoranda o spolupráci.


7. Činnost Odborné pracovní skupiny pro sociální oblast po sloučení s PS RSK pro sociální začleňování

V. Strouhal prezentoval činnosti OPS pro sociální oblast po sloučení s PS při RSK pro sociální začleňování, jedná se o téma sociálního/dostupného bydlení, strategie sociálního začleňování LK (předluženost, bytová nouze, inkluze, zaměstnanost, dluhy, bezpečnost a komunitní práce, vzdělávání).


Při sloučení těchto skupin došlo ke změně názvu na „Pracovní skupina sociální začleňování a zaměstnanost“, byl aktualizován statut, jednací řád a aktualizováno složení pracovní skupiny, jejích členů, náhradníků a stálých hostů (nevládní organizace). Předsedkyní je Mgr. Palečková – agentura pro sociální začleňování (od 1.1.2020 bude patřit pod Ministerstvo pro místní rozvoj) místopředsedkyně jsou p. Sborová – starostka města Harrachov a p. Kejzarová za PZLK.


8. Kariérové poradenství – aktuální informace (Odborný minitým pro KP)

L. Matuszná představila výstupy OPS Vzdělávání, minitýmu Kariérového poradenství, kdy byla vypracována příručka pro kariérového poradce pro ZŠ a zahájeny práce na příručce pro Kariérové poradce na SŠ. Součástí minitýmu KP je široké spektrum odborníků z oblasti vzdělávání, Pedagogicko-psychologické poradny, středních škol, Krajského úřadu, SML.


Dále informovala o stážích v Srbsku a Slovinsku.


Aktuálními úkoly pracovní skupiny je dopracovat metodiky pro kariérové poradce SŠ a na podzim je plánováno uspořádání konference ohledně kariérového poradenství se zaměřením na praktické příklady. Tato konference by byla realizována ve spolupráci se signatáři PZLK přibližně v září 2020, aktuálně je nutné vyřešit organizační záležitosti a financování.


Úkol pro signatáře: příprava konference, zpracovat koncepci ke které se signatáři PZLK vyjádří, zároveň mohou signatáři zaslat své návrhy a vyjádření


9. Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (aktuální informace o realizaci projektu)

J. Lauerman zopakoval cíle projektu KOMPAS a prezentoval jeho aktuální stav, ukázal příklady predikce trhu práce na národní a regionální úrovni. Požádal signatáře PZLK o spolupráci na verifikaci dat.


10. Harmonogram a témata dalších jednání Výkonné rady PZLK

31. jednání VR – 24.1.2020 (společné zasedání ŘV a VR PZLK s rozšířenou účastí)

32. jednání VR - 20.3.2020


11. Diskuse, různé

J. Makovička navrhl a doporučuje rozpracování metodiky - Posouzení budoucího vlivu poklesu ekonomické výkonnosti na cizince a další zranitelné cílové skupiny + možnosti prevence.


Zapsala: Martina Davidová


*Zápis je zveřejněn ve zkrácené verzi, v případě zájmu o celý zápis a jeho přílohy nás prosím kontaktujte.


12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Comments


bottom of page