top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

ZÁPIS Z 31. (ROZŠÍŘENÉHO) JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY PZLK SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU A VÝKONNÉ RADY

Termín: pátek 24. ledna 2020 od 10:00 hodin


Místo: sídlo Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2

multimediální sál (vchod C)


Přítomni: H. Adamcová – ÚP Liberec, E. Bartoňová – MÚ Česká Lípa, A. Burjánková – MPSV, Š. Duháň – MPSV, R. Gamba – SPRLK, J. Lauerman – SPRLK, P. Mendl – ČMKOS, A. Kocourek – TUL, J. Kopta – KHK, J. Makovička – SPRLK, J. Pražák – ÚP, J. Princová – LK, M. Procházka – KHK, I. Prokopová – LK, V. Pecka – SPRLK, K. Sadílková – ÚP, P. Svoboda – LK, T. Svolínský – ČMKOS, M. Půta – LK, P. Tulpa – LK, N. Vojtíšková – SP ČR, K. Vondrušová – MPSV.


Omluveni: M. Brzezina – TUL, O. Mužíček – KHK, A. Šírková – TUL, I. Langr – SML, D. Mánek – Město Jablonec n/N.

1. Úvod, schválení programu jednání

Přítomné účastníky rozšířeného jednání Řídícího výboru a Výkonné rady přivítala předsedkyně K. Sadílková, poděkovala všem za spolupráci a předala slovo J. Lauermanovi, ten seznámil přítomné s navrženým programem jednání, který byl zaslán předem.


Program jednání byl schválen beze změn.


2. Shrnutí činnosti PZLK v roce 2019, plnění úkolů z 30. jednání Výkonné rady PZLK

J. Lauerman shrnul činnosti PZLK v roce 2019, hovořil o pravidelném setkávání a výměně informací signatářů a partnerů na Výkonných radách, dále informoval o činnosti Odborných pracovních skupin PZLK a o koordinaci společného postupu s dalšími TPZ v ČR. Dále sdělil aktuální informace o realizovaných projektech – Predikce trhu práce „KOMPAS“ a Nová Práce s PZLK.

3. Složení Výkonné rady PZLK – jmenování / potvrzení členů

K. Sadílková konstatovala, že žádné návrhy změn členů ve Výkonné radě od signatářů nejsou a požádala předsedu Řídícího výboru M. Půtu o zahájení hlasování o potvrzení členů Výkonné rady ve stávajícím složení:


LK – P. Tulpa, P. Svoboda

ÚP – K. Sadílková, H. Adamcová

KHK – M. Procházka, O. Mužíček

ČMKOS – P. Mendl, T. Svolínský

TUL – A. Kocourek, A. Šírková

SPRLK – J. Makovička, J. Lauerman


Závěr:

Složení Výkonné rady PZLK bylo Řídícím výborem potvrzeno hlasováním, kdy všechny hlasy byly pro potvrzení mandátu stávajícím členům.


4. Cíle a priority PZLK

J. Lauerman zhodnotil, že jednotlivé cíle a priority PZLK, které byly schváleny v roce 2017 jsou průběžně plněny. Vyzval všechny signatáře a partnery PZLK o případné náměty a změny k tomuto dokumentu, které by byly projednány na příští Výkonné radě.


Závěr:

Výkonná rada vyzývá signatáře a partnery PZLK k podání námětů na úpravy dokumentu „Cíle a priority PZLK“. Termín: do 29. 2. 2020.


5. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK a ČR

K. Sadílková hovořila o situaci na trhu práce v ČR, kdy 80% lidí je zaměstnaných a míra ekonomické aktivity je 76%. Bohužel v LK je to pouze 46% a nachází se ve spodní polovině tabulky podílu nezaměstnaných osob v ČR, přesto je srovnatelný s průměrem nezaměstnanosti v ČR, kdy nezaměstnanost v LK je 2,9%. Nejlépe je na tom v LK okres ČL, nejhůře okres Semily, a to hlavně díky špatné dopravní obslužnosti. Přirozená míra nezaměstnanosti je 5%, ČR je v rámci EU dlouhodobě pod průměrem.


Velkým problémem nezaměstnaných je nízká vzdělanostní úroveň, a to až u 72% uchazečů, ale je nutné vycházet z toho, že nyní je na ÚP evidována cílová skupina, která má celou řadu hendikepů a je obtížně uplatnitelná na trhu práce. Dále K. Sadílková hovořila o struktuře nezaměstnaných a o bariérách vstupu na trh práce. Upozornila, že důležitou roli zde hrají i cizinci, kdy 70% volných pracovních míst má příznak pro cizince. Cizinců v ČR je 600.000, národnostně jsou to Ukrajinci, Slováci, Poláci a Mongolové.


K. Sadílková zdůraznila, že je nutné podporovat aktivní politiku zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce, individuální spolupráci s uchazeči o zaměstnání, SPÚM, … Podporovat vzdělávání zaměstnanců – podporovat firmy, regionální individuální projekty, kariérové poradenství. Směřovat nezaměstnané pomocí rekvalifikací do sociálních služeb. Prioritou úřadu práce je spolupráce se zaměstnavateli – monitoring trhu práce, exkurze do firem…


6. Výstupy a podněty ze spolupráce s ostatními teritoriálními pakty zaměstnanosti v ČR

J. Lauerman konstatoval, že v loňském roce došlo ke snížení činnosti některých TPZ, kdy realizují projekty v rámci výzvy č. 84 a projektu KOMPAS, ale další činnost těžko hledají. Jsou i velké rozdíly v organizačním zajištění jednotlivých Paktů. Stále i přes rozdílnou situaci v krajích, existuje celá řada společných témat a podobný přístup k jejich řešení, proto se nyní připravuje ve spolupráci s Moravskoslezským PZ a Plzeňským PZ projektový záměr, který by podporoval činnosti PZ, hlavně v oblasti Krajských strategií rozvoje trhu práce a uplatnění paktů v analytické a predikční činnosti.


Další společné setkání TPZ se aktuálně neplánuje.


7. „Kariérové poradenství v Libereckém kraji“ – informace o realizaci opatření přijatých na 23. zasedání VR

V. Pecka zhodnotil, že KP se řeší v rámci celé EU, a to třemi způsoby - prostřednictvím podpory státu, prostřednictvím státu a evropských projektů a třetí možnost je, že stát podporuje KP prostřednictvím evropských projektů, ale nekoordinovaně. Nejdále jsou v systémové realizaci KP Finsko a Portugalsko.


Zrekapituloval činnosti OPS Vzdělání, kde v rámci minitýmu KP byla vyhotovena publikace/metodika KP pro ZŠ a připravuje se publikace/metodika KP pro SŠ. Informoval, že problematika KP je zanesená ve strategickém plánu MŠMT, ale výhled na dalších příštích pět je podporování KP prostřednictvím malých výzev, ale žádné systémové opatření.


8. Vystoupení hostů - MPSV

A. Burjánková hovořila o projektech ESF – výzva č. 55 a č. 84, zhodnotila jejich aktuální stav a spolupráci s TPZ v těchto projektech. Informovala, že v přípravě je nové programové období a nový OP Zaměstnanost+, kdy se počítá i se spoluprací s TPZ, která se osvědčila. Konstatovala, že na tento OP bude vyčleněno méně peněz než na OP Zaměstnanost. Čerpání je plánováno jak přes ÚP, tak i přímo přes TPZ.


OP Zaměstnanost + je veřejně vyvěšen a připomínkován a bude se zabývat dvěma oblastmi – pomoc znevýhodněným skupinám na trhu práce a pomoc a příprava na změny na trhu práce – automatizace, digitalizace. Finanční rámec bude dojednán v prvním pololetí roku 2020 a první výzvy lze očekávat ve druhém pololetí 2021. Administrativní zátěž pro žadatele by měla mít nižší, počítá se se zavedením zjednodušených metod vykazování, kdy pro soutěžní projekty by byl nastaven režim paušálních plateb, nikoliv režim vykazování jednotek. Podíl spolufinancování zatím není dořešen.


Dále A. Burjánková informovala, že v tomto programovém období zatím žádné další výzvy plánovány nejsou a vzhledem k tomu, že běží poslední rok tohoto období asi ani nebudou.

K. Vondrušová hovořila o výzvě č. 122 ze které je financován projekt KOMPAS a ve které ještě finanční prostředky jsou a ze které je možnost čerpat na základě projektového záměru, který aktuálně TPZ připravují.


9. Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (informace o realizaci projektu – SPRLK, VUPSV)

J. Lauerman připomněl, že krajskou platformu projektu KOMPAS zajišťuje Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje a že tento projekt končí ke konci roku 2020. Díky tomuto projektu dochází ke komunikaci a výměně informací a zkušeností mezi aktéry trhu práce v LK, mezi jednotlivými TPZ a to hlavně v analytické rovině. Bohužel další fungování této krajské platformy po ukončení projektu zatím není vyjasněno.

P. Hortlík prezentoval odbornou stránku tvorby predikčního systému, představil výstupy modelu LEON pro předvídání potřeb trhu práce a jejich využití v kombinaci s dalšími datovými zdroji. Tento model má predikovat poptávku a nabídku práce, a to jak na centrální úrovni, tak pro jednotlivé regiony, kdy nejmenší jednotkou je kraj. Základní predikce jsou pro odvětví, pro povolání, pro obory vzdělání, predikce počtu zaměstnaných pro dané povolání v jednotlivých letech a predikce počtu zaměstnaných pro daný obor vzdělání v jednotlivých letech. Dále podrobně prezentoval jednotlivé základní vypočítávané veličiny a datové výstupy.

Š. Duháň informoval, že predikce trhu práce je nově zakotvena i v novele Zákona o zaměstnanosti, která by měla být schválena v tomto roce. Představa MPSV je, že pracoviště v regionech budou v menším personálním obsazení zachována, s touto představou budou realizována další jednání na MPSV a na Ministerstvu financí ČR v druhé polovině roku 2020.


10. Plán činnosti PZLK na rok 2020

J. Lauerman zrekapituloval činnosti za rok 2019 a tyto aktivity budou pokračovat i v roce 2020. Pokud mají signatáři další návrhy je možné je přidat.


Výkonná rada vzala na vědomí rámcový plán činnosti PZLK pro rok 2020.

11. Projekt Drivers – Digitalizace (informace KHK)

J.Kopta prezentoval projekt KHK Digitalizace – jedná se o komunikačně informační platformu jejíž aktivity zahrnují prvky duálního vzdělávání, projekt Firmičky do škol, kariérové poradenství, digitální sítě a modernizace průmyslu.


Pod každou touto aktivitou je rozpracována řada dílčích témat. Tento projekt má zajistit dostupnost, propojenost a podporu výše uvedených aktivit.

Dále představil projekty, které KHK realizuje nebo připravuje k realizaci.


12. Různé, diskuse, harmonogram dalších jednání VR

Návrh termínů dalších zasedání VR PZLK:

32. jednání VR – pátek 27. března 2020 – hlavní témata: Sociální dopady očekávaného ekonomické poklesu na zranitelné cílové skupiny na trhu práce v LK. Aktualizace Cílů a priorit PZLK. Společný projekt TPZ – krajské strategie rozvoje trhu práce.

33. jednání VR - pátek 22. května 2020 – hlavní témata: Výstupy projektu KOMPAS. Kariérové poradenství.


Zapsala: Martina Košková


11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Comments


bottom of page