top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 26. VÝKONNÉ RADY PZLK


Termín: 30.11.2018

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje


Úvod, schválení programu jednání

Jednání zahájil a řídil z pověření předsedkyně VR J. Lauerman, přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem jednání, který byl zaslán předem. Program jednání byl schválen se změnou pořadí bodů (bod č.11 před bod č.9).


Shrnutí činnosti PZLK v roce 2018, plnění úkolů z 25. jednání Výkonné rady PZLK

Dokument Shrnutí činnosti PZLK v roce 2018 byl zaslán členům Řídicího výboru a Výkonné rady před jednáním. Pan Lauerman tento dokument shrnul, připomenul realizaci projektů „Snadněji do Práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ a ,,Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje", které jsou již ukončeny.

Dále zrekapituloval aktuální projekty „Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“, zde je opět velmi vstřícná komunikace s ÚP KP Liberec a „Predikce trhu práce – Kompas“, kdy v rámci tohoto projektu je PZLK celorepublikově velmi dobře vnímán pro svůj aktivní přístup.

Kromě projektových aktivit PZLK vyzdvihl ještě činnost Odborných pracovních skupin v letošním roce.


Závěr:

Řídící výbor a Výkonná rada berou na vědomí Shrnutí činnosti PZLK v roce 2018.


Aktuální informace o situaci na trhu práce v ČR a LK

p. Sadílková konstatovala, že ekonomika je aktuálně na tom dobře, ale signály upozorňují, že nastane změna. Aktuálně se zaměřuje ÚP ČR na dlouhodobě neumístitelné, jednotlivé Krajské pobočky řeší pohled na klienty ze dvou pohledů – jejich zaměstnanost, ale i jejich sociální situaci, kdy existují bariéry a hendikepy, který je nutné překonávat. Zároveň je nutné počítat i s průmyslovou revolucí 4.0 – robotizace/nahrazení lidí robotem a věkovou křivkou obyvatelstva a zaměřit vzdělávání lidí a jejich rekvalifikace do sociálních služeb, kde budou lidé vždy potřeba.


p. Adamcová představila aktuální nezaměstnanost v LK, kdy dlouhodobě nezaměstnaných je oproti loňskému roku méně, jedná se pouze o 25% z celkového počtu. Dále upozornila, že nově dle zákona o zaměstnanosti může ÚP kontrolovat dočasně nemocné uchazeče o zaměstnání. Zároveň konstatovala, že dochází i k sankčnímu ukončení v evidenci a to až ve 20 % případů.


Výstupy a podněty ze spolupráce s ostatními teritoriálními pakty zaměstnanosti v ČR

Podzimní společné setkání PZ ČR se nerealizovalo, na jaro se plánuje setkání, které bude organizovat PZ Jihočeského kraje. Průběžně se ale jednotlivé PZ setkávají. V minulém měsíci například proběhla schůzka PZLK s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, na které se řešila spolupráce v konkrétních oblastech (kariérové poradenství, prvky duální vzdělání, celoživotní vzdělání). Při jednání se stále otevírají další společná témata, která by bylo možné realizovat s využitím spolupráce aktérů v PZ.

Zároveň je tu snaha ze strany aktivních PZ prosadit dlouhodobé systémové financování z centrálních zdrojů (MPSV nebo projekty z ESF). Jedním z konkrétních témat je využití Paktů zaměstnanosti jako vhodných garantů krajských politik zaměstnanosti v rámci zpracování nové celostátní politiky zaměstnanosti. Bohužel žádná z cest, která by systémově podpořila činnost a financování PZ zatím nebyla schválena.

p. Lauerman zároveň upozornil, že v Moravskoslezském PZ dochází k transformaci na samostatný subjekt (zapsaný spolek, který budou tvořit signatáři PZ).


Zpráva o činnosti Odborných pracovních skupin PZLK

Materiál k činnosti OPS PZLK byl zaslán předem, stejně tak i seznam členů jednotlivých OPS. p. Lauerman shrnul činnosti jednotlivých skupin, kdy konstatoval, že OPS Sociální oblast a Vzdělávání aktivně pracují a rozvíjí svojí činnosti, u OPS Služby a Cestovní ruch je aktuálně potřeba hledat nové náměty a impulsy pro další činnost této skupiny.

Nikdo z členů Řídicího výboru a Výkonné rady neměl žádné připomínky ani doplnění k zaslanému dokumentu.


Závěr:

Řídící výbor a Výkonná rada berou na vědomí zprávu o činnosti OPS a schvalují jejich aktuální složení.


Projekty realizované SPRLK jako nositelem Paktu zaměstnanosti LK

Dva projekty, které realizovalo SPRLK byly ukončeny v průběhu 2. pololetí 2018 a mají schválené Monitorovací zprávy (projekty „Snadněji do Práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ a ,,Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje").

Aktuálně se realizují projekty „Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ a „Predikce trhu práce – KOMPAS“. U obou projektů pokračuje velmi vstřícná spolupráce s krajskou pobočkou ÚP.


„Kariérové poradenství v Libereckém kraji“ – informace o realizaci opatření přijatých na 23. zasedání VR

Pan Pecka nejprve informoval o společné zasedání členů všech OPS, které hodnotí jako velmi prospěšné. Dále připomenul, že SPRLK získalo ocenění „Národní cena kariérového poradenství“, kde byla oceněna zejména snaha hledat společně a koordinovaně řešení systému poradenství pro výběr povolání v LK. Vzniklý dokument a zkušenosti nyní prezentujeme a ukazujeme, jak je možné kariérové poradenství uchopit.

V OPS Vzdělávání jsou zástupci všech skupin a organizací, kteří spolupracují a chtějí dále v rozdělané práci pokračovat. V souladu se závěry přijatými na 23. zasedání VR byl vytvořen odborný tým, který se zabývá pouze kariérovým poradenstvím. Tento „Minitým“ mj. vytvoří jednoduchý metodický návod pro kariérové poradce ZŠ - jak pracovat s výstupy z realizovaných projektů. Tato metodika bude dokončena na začátku příštího roku, potom bude vytvořena metodika pro SŠ. Vzhledem k provázanosti by dobré zapojit i VŠ, proto by bylo vhodné delegovat zástupce z TUL. Jedním z důležitých předpokladů pro naplnění přijatých opatření bude zajištění potřebných finančních prostředků – výzva pro všechny signatáře.


Závěr:

ŘV a VR berou na vědomí zprávu o plnění úkolů ke zlepšení situace v oblasti kariérového poradenství a ukládají OPS Vzdělávání připravit návrh konkrétních kroků včetně návrhu jejich finančního a organizačního zajištění a předložit jej k projednání VR v dubnu 2019.


Příprava KAP II (informace o přípravě - Liberecký kraj)

Pan Křeček informoval, že příprava KAP II se teprve chystá, plán se bude tvořit v roce 2019. V současné době provádí NÚV dotazníkového šetření, všechny školy musí vyplnit rozsáhlý dotazník. Tento dotazník by měl být do jara 2019 ze strany NÚV vyhodnocen. Kraj potom provede rozpracování témat a analytický popis jejich výsledků. V druhé polovině 2019 se bude provádět prioritizace. Základní témata jsou předepsána MŠMT, v kraji se bude řešit pouze důraz na jednotlivá témata. Na stanovení důležitosti se budou podílet ředitelé škol a rovněž odborné platformy.


Závěr:

ŘV a VR berou na vědomí zprávu o přípravě KAP II v Libereckém kraji a žádají zástupce LK o předložení další průběžné zprávy o přípravě na zasedání VR v červnu 2019.


Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (informace o realizaci projektu)

Pan Karmazín uvedl první část informací k projektu Predikce trhu práce – Kompas, kdy představil projekt samotný, který je zastřešen odborným pracovištěm na MPSV. ÚP je garantem klíčové aktivity č. 7, zaměřené zejména na monitoring trhu práce. Zdůraznil důležitost inovativního prvku projektu, kterým je predikce na regionální (krajské) úrovni.

Pan Lauerman v druhé části informací k projektu prezentoval první výstupy predikce pro Liberecký kraj. Výstupy jsou aktuálně postaveny na ne zcela kvalitních a validních datech. V lednu 2019 bychom měli dostat výstupy založení již na těchto daleko kvalitnějších datech. K tomu bude uspořádáno pracovní jednání a budou pozváni zástupci všech signatářů a dalších partnerů.


Projekt Drivers – Digitalizace (informace KHK)

Pan Kopta v návaznosti na minulé jednání VR přednesl záměr KHK s jednotícím tématem – digitalizace. Vychází z toho, že bychom se snažili využít potenciálu kraje – VŠ, Centra Excelence, nejvýznamnější průmyslové podniky, kdy chceme přinést nový pohled na to, co společnost čeká.

Dále zmínil problematiku robotizace a snižování podílu lidské práce v porovnání ČR a vyspělých zemí.


Závěr:

ŘV a VR berou na vědomí zprávu o přípravě projektového záměru DRIVERS – DIGITALIZACE a žádají zástupce KHK o předložení další průběžné zprávy o přípravě na zasedání VR v dubnu 2019.


Plán činnosti PZLK na rok 2019

Návrh Plánu činnosti PZLK na rok 2019 byl zaslán předem a bude doplněn o projekt KHK (DRIVERS – DIGITALIZACE).


Závěr:

Řídící výbor a Výkonná rada berou na vědomí Plán činnosti PZLK na rok 2019 a ukládají SPRLK připravit jeho rozpracování a předložit VR v únoru 2019.


Různé, diskuse, harmonogram dalších jednání VR

p. Sadílková poděkovala všem členům VR a ŘV za práci, kterou odvádějí a popřála hezké Vánoce.

p. Tulpa se rozloučil a poděkoval za práci vedoucímu odboru p. Leoši Křečkovi, který odchází z KÚLK.*Zápis je zveřejněn ve zkrácené verzi, v případě zájmu o celý zápis a jeho přílohy nás prosím kontaktujte.

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

コメント


bottom of page