top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 25. VÝKONNÉ RADY PZLK

Termín: 19. 10. 2018

Místo: Technická univerzita v Liberci, budova IC - Rektorát, zasedací místnost, 8. podlaží

1. Úvod, schválení programu jednání

Jednání zahájil a řídil z pověření předsedkyně VR J. Lauerman, přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem jednání, který byl zaslán předem. Program jednání byl schválen bez změn.


2. Plnění úkolů z 24. jednání Výkonné rady PZLK

- Cizinci v LK – jednání jsou na začátku, je to téma na příští rok pro OPS SOCIÁLNÍ OBLAST ve spolupráci s Agenturou pro začleňování a pracovní skupinou v rámci RSK. Zároveň se plánuje jednání se zástupci města Česká Lípa, kde vznikla skupina, která chce řešit situaci mongolských občanů v rámci sociální oblasti. PZLK zatím bude situaci sledovat, popřípadě nabídne pomoc.

- Společné jednání OPS se koná 25.10. v iQLANDII – zde je na programu výměna informací, poděkovaní za činnost členům OPS, komentované představení novinek v planetáriu a drobné občerstvení.

- Aktualizace webu PZLK a SPRLK proběhla. Webové stránky jsou v provozu a jsou funkční.


3. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK a ČR


4. Informace o ocenění v soutěži „Národní cena kariérového poradenství 2018“

Materiál, který byl připraven v rámci OPS, spolupracujících institucí a signatářů PZLK získal v soutěži jedno z hlavních ocenění. Jedná se o dokument Kariérové poradenství – jak dále? Oceněn byl hlavně inovativní a komplexní přístup k celkovému řešení této problematiky. Materiál je volně ke stažení na webu SPRLK a PAKTU.


Tento materiál vzbudil odezvu i v jiných krajích, příští týden bude schůzka s Moravskoslezským PZ, kde budeme projednávat společný postup vůči MŠMT v této problematice.


5. Informace o ukončení projektů „Snadněji do práce s PZLK“ a „Zavedení systémové koordinace partnerů v rámci PZLK“

Oba projekty jsou aktuálně úspěšně ukončeny a u obou byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva.


Projektem „Snadněji do práce s PZLK„ prošlo za celou dobu realizace přes 400 uchazečů, rekvalifikačními kurzy úspěšně přes 200 a dalším 10 osobám se nám podařilo najít uplatnění na tzv. Společensky účelných pracovních místech. Celkově byl projekt účastníky hodnocen jako velmi přínosný a naplnil cíle, které byly definovány.


Realizace projektu „Zavedení systémové koordinace partnerů v rámci PZLK“ byla dle plánu úspěšně ukončena k 31. 8. 2018. Výstupy projektu jsou shrnuty v dokumentu "Model spolupráce, koordinace a rozvoje činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje", který je možné stáhnout na webu PZLK.


6. Projekt „Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ pro Výzvu č. 84 OP Zaměstnanost

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti osob bez práce v Libereckém kraji. Aktivizuje ekonomicky neaktivní osoby, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců ve věku nad 55 let a uchazeče nebo zájemce o zaměstnání se zdravotním postižením. Soustředí se na individuální práci s klienty a pomocí Specialisty trhu práce jim pomůže s vyhledáváním práce. Inovativním prvkem je Specialista pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, který bude s touto ohroženou skupinou aktivně pracovat.


Aktuální informace v písemné podobě byly rozdány účastníkům jednání a jsou přílohou tohoto zápisu a na www.pzlk.cz.


7. Informace z Technické univerzity v Liberci

Kariérové poradenství v rámci TUL

V rámci TUL funguje KARIÉROVÉ CENTRUM – AKADEMICKÁ PORADNA A CENTRUM PODPORY, které vede doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., které nabízí všem studentům TUL poradenské služby, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj schopností, dovedností a návyků v oblasti komunikace a sebeprezentace s cílem zlepšit výchozí pozici pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Poradna nabízí psychologické, sociální, duchovní, studijní poradenství a poradenství pro studenty se specifickými potřebami.


Dále Individuální kariérové poradenství:

• poradenství v oblasti profesního směřování – jak pracovat s vlastním profilem (vytvoření kvalitního životopisu, motivačního i průvodního dopisu)

• poradenství v oblasti personalistiky

• pomoc při samotném výběru zaměstnání a kontaktu s firmou

• podpora pro firmy s konkrétními požadavky na absolventa

• pomoc při přípravě na vstupní pohovor, sebeprezentace

• dále dle potřeby i doporučení spolupráce a dalších služeb nabízených v rámci Akademické poradny a centra podpory.


Pořádá workshopy/semináře.


Odkazy:


Akreditace nových oborů, uplatnění absolventů TUL, zájem studentů z LK a ostatních krajů, spolupráce se SŠ atd.)

V rámci VŠ zákona bylo nutné akreditovat všechny studijní obory, aktuálně je schváleno přechodné období, kdy staré akreditované obory platí až do roku 2024. Studijní programy, které byly poslány na akreditaci, jsou schválené s výjimkou asi dvou. Studijní programy jsou akreditovány na 10 let. Jakmile budou schváleny všechny akreditace, bude TUL usilovat o Institucionální akreditaci.


U počtu studentů a počtu uchazečů VŠ je doporučeno udržovat se na počtech z roku 2017 a nižších. Zatím demografická křivka klesá, ale není zásadnější problém s počtem zájemců o studium, kvalita studentů neklesá. Klesají, ale počty uchazečů z největších měst LK, narůstá počet uchazečů z menších měst.


8. Téma: Možnosti změn na trhu práce v LK a využití nových aktivit – návrhy Krajské hospodářské komory.

Návrhy na jednání prezentoval p. Kopta. KHK navrhuje kooperaci na téma digitalizace, kdy se jedná o tak závažnou oblast našeho života, že se nelze významu a důsledkům digitalizace vyhnout. Je řešena na národní úrovni (Digitální Česko), na úrovni veřejné a státní správy, na podnikové úrovni a je součástí života každého občana. Bylo by vhodné založit tzv. DIGI INKUBÁTOR, který byl pracovní platformou pro osvětu, diskuzi, kontakty a podporu škol v oblasti digitalizace.


Dále pak navrhnout TUL, Center Exelence a vybraným podnikům LK možnosti vhodných aktivit v oblasti digitalizace s co nejlepším efektem využití v regionu a vytvořit postupně nový model pro podporu vybraných oblastí průmyslu – dle členění RIS 3.


KHK dopracuje konkrétní témata do 2 měsíců.


9. Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (aktuální informace)

Aktuálně je připravováno zadání pro webovou aplikaci, která bude zobrazovat výstupy projektu. Ukázky prezentoval J. Lauerman na číslech z Moravskoslezského kraje s vysvětlením, že VÚPSV byl požádán o zaslání dat pro Liberecký kraj, ale bohužel se to nepodařilo. K tomu, aby aplikace fungovala na všech krajských platformách, je třeba získávat další potřebná data nutná pro zvýšení kvality výstupů – data ISPV (robustní data o práci a výdělcích v odvětvích), MŠMT + NÚV (obory vzdělávání, absolventi škol), MV + projekt o2 (migrace), ČSSZ, ČNB, FÚ atd. Dále musí být doplněn model o makroekonomické scénáře, podrobnější klastry – zaměstnání i vzdělávání, vliv migrace, regionální parametry a jasně formulovat požadavky na výstupy projektu (včetně www aplikace = barometr trhu práce).


10. Příprava plánu činnosti PZLK na rok 2019

Výzva pro členy Výkonné rady a OPS na návrhy témat, kterými by se mohl PAKT v roce 2019 zabývat. Plán činnosti bude projednán na společném zasedání VR a ŘV v prosinci 2018.


11. Harmonogram dalších jednání

Další 26. jednání Výkonné rady je plánováno jako společné s Řídícím výborem PZLK na 7. prosince 2018, hlavními tématy budou kariérové poradenství, plán činnosti na rok 2019 a spolupráce s dalšími pakty.


27. jednání výkonné rady je plánováno předběžně na 12. února 2019.


*Zápis je zveřejněn ve zkrácené verzi, v případě zájmu o celý zápis a jeho přílohy nás kontaktujte.


33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Comments


bottom of page