top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

Zápis z 28. jednání Výkonné rady PAKTU ZAMĚSTNANOSTI LK


Termín: pátek 26. dubna 2019 od 10:00


Místo: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, kongresový sál v budově Domova mládeže


Přítomni: H. Adamcová, P. Dymokurský – ÚP ČR, J. Havlíková, J. Picek - TUL, J. Lauerman, V. Pecka – SPRLK, J. Kopta, M. Procházka – KHK, M. Kudrna – SŠHL, P. Mendl - ČMKOS, P. Svoboda, P. Tulpa – KÚLK, M. Rutte – OAK, N. Vojtíšková – SPČR


Omluveni: O. Mužíček - KHK, A. Kocourek - TUL, I. Langr - SML, D. Mánek – SMJ, I. Prokopová – KÚLK, K. Sadílková – ÚP ČR, T. Svolínský – ČMKOS, L. Vajnerová - SPRLK


1. Úvod, přivítání hostů, schválení programu jednání

Jednání zahájil a řídil z pověření předsedkyně VR J. Lauerman, přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem jednání, který byl zaslán předem. V tomto programu byla, vzhledem k omluvené nepřítomnosti I. Prokopové (KÚLK), provedena změna u bodu č. 4., který byl posunut na příští jednání Výkonné rady.


Program jednání byl schválen vč. výše uvedené změny.


2. Plnění úkolů z 27. jednání Výkonné rady PZLK

- TUL – pozván zástupce Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické - prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

- OPS Vzdělávání – minitým kariérové poradenství – pozváni zástupci LK a KHK na jednání minitýmu.

- Společné setkání TPZ ČR – 4.6. 2019 v Českých Budějovicích, program bude upřesněn, v případě zájmu o účast je možné se přihlásit u J. Lauermana.

- Zapojení měst (ORP) do PZLK – dopis k oslovení odešel a nyní budou probíhat osobní setkání se zástupci jednotlivých měst a tito budou přizváni na příští jednání Výkonné rady PZLK.

- OPS pro Sociální oblast – návrh na propojení s pracovní skupinou Regionální stálé konference, která má na starosti sociální začleňování. Výkonná rada souhlasí s tím, aby do budoucna byla spojena činnost těchto pracovních skupin pod hlavičkou RSK i PZLK. Organizačně zajistí SPRLK.


3. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK a ČR

H. Adamcová informovala, že nezaměstnanost v březnu opět klesla, a to o 0,2%, v LK je 3,1%, v jednotlivých okresech mezi 3,2% - 3,4%, nejlepší situace je v České Lípě, kde je nezaměstnanost 2,4%. Počet volných míst roste, nyní na jedno volné místo nepřipadá ani jeden celý uchazeč, jediný rozdíl je v Jablonci na Nisou, kde je nyní více pracovních míst než zájemců. 70% volných míst, které jsou k dispozici, je s příznakem pro cizince. Nejvíce volných pracovních míst je v profesích montážní dělníci, obsluha strojů, šičky, svářeči,.. . Pozitivní zprávou je, že se daří snižovat dlouhodobou nezaměstnanost.


Ve spolupráci s Libereckou hospodářskou komorou proběhla v Home Credit aréně burza práce, o kterou byl velký zájem, jak ze strany zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců.


P. Dymokurský informoval, že z hlediska hromadného propuštění, které jsou zaměstnavatelé povinni hlásit, LK se kraje týká pouze Komerční banka a Fond dalšího vzdělávání, a to vždy dvě pracovní místa. Dále prezentoval propouštění České pošty a ČSA kde se, ale nejedná se o LK.

Aktuálně narůstá zájem a ÚP to velmi kvituje, o rekvalifikaci – pracovník v sociálních službách, kdy ÚP zájemcům vyhovuje v maximální možné míře. Dále u rekvalifikace řidič autobusu – narostl zájem ze strany žen.


Dále P. Dymokurský představil projekt podpory dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů, kde se ÚP intenzivně věnuje individuálnímu poradenství, stejně tak je i obdobný projekt pro OZP.


Příloha: Měsíční statistika


4. Příprava KAP II. – aktuální informace (Liberecký kraj)

Přeloženo na příští Výkonnou radu.


5. Projekt „Digitalizace“ (Krajská hospodářská komora LK)

J. Kopta prezentoval projekt KHK s pracovním názvem Digitalizace, který je chápán jako komunikační platforma o věcech, které jsou aktuální, které nás čekají, které zasahují do podnikové sféry, státní sféry, vzdělávání, ….


Aktivitami projektu jsou:

- modernizace průmyslu,

- kariérové poradenství,

- firmičky do školy,

- prvky duálního vzdělávání,

- digitální sítě.


Pod každou touto aktivitou je rozpracována řada dílčích témat. Tento projekt/úkol má zajistit dostupnost, propojenost a podporu výše uvedených aktivit.

Dále je potřeba vybudovat skutečnou informační databázi, kde se propojí a aplikují informace z jednotlivých projektů, oborů, statistiky…., které potřebujeme k argumentaci a rozhodování.

U tohoto projektu bude důležitá mediální propagace a do jaké komunikační platformy to vše realizovat, aby to bylo pro každého dostupné, přehledné….


Závěr: VR PZLK vzala činnosti KHK – projekt Digitalizace na vědomí a souhlasí s rozpracováním tohoto projektu, KHK nadefinuje případné požadavky od VR PZLK i od jednotlivých signatářů.


Příloha: Prezentace projektu Digitalizace.


6. Aktuální informace z TUL – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

J. Picek představil fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou, její vznik a zaměření (obory), aktuální legislativu a počty studentů, kteří se připravují na profesi učitele. Dále prezentoval počty studentů s jednotlivými aprobacemi, kteří ukončí řádné studium a počty přijatých a zapsaných studentů.


Příloha: Počet absolventů TUL v letech 2014 – 2018, Počet přijatých a zapsaných studentů na TUL v letech 2013-2018.


7. Projekt Nová práce s Paktem zaměstnanosti LK (aktuální informace o realizaci)

V. Pecka prezentoval aktuální stav projektu, kde běží je stabilizovaný a poděkoval ÚP za spolupráci.


8. Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (aktuální informace o realizaci projektu)

J. Lauerman zhodnotil současný průběh projektu, kdy proběhl monitoring trhu práce prostřednictvím ÚP, jeho částečné výsledky jsou na webových stránkách ÚP. Do konce měsíce června proběhne aktualizace dokumentu Regionální profil Libereckého kraje.


9. Harmonogram a témata dalších jednání Výkonné rady PZLK

- 29. Výkonná rada - 21. června 2019. Hlavní témata – příprava KAP II., kariérové a pracovní poradenství, závěry z 8. celostátní setkání TPZ.

- 30. Výkonná rada – 30. srpna 2019. Hlavní témata - zaměstnanosti a sociální začleňování, zapojení měst do PZLK


10. Diskuse, různé

J. Havlíková přechází na novou pozici v rámci TUL a od příští VR bude chodit p. ing. Šírková.


11. Prohlídka Centra odborného vzdělávání na SŠHL

Proběhla prohlídka COV SŠHL s komentářem pana ředitele Kudrny.


Zapsala: Martina Davidová


*Zápis je zveřejněn ve zkrácené verzi, v případě zájmu o celý zápis a jeho přílohy nás prosím kontaktujte.


11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page